Zásady ochrany osobních údajů

I. Úvodní ustanovení

Pro potřeby těchto zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • správcem údajů: obchodní firma Radovan Kubašta, IČ 76377075, se sídlem Novoměstská 1040, 53701 Chrudim II, zapsaná u Městského úřadu v Chrudimi (dále jen „fir.Radovan Kubašta „)

 • osobními údaji: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“)

 • subjektem údajů: fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, tj. zejména kupující, zákazník, člen Věrnostního programu (dále jen „subjekt údajů“)

 • obecným nařízením: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

II. Účel, způsob a doba zpracování osobních údajů

Radovan Kubašta zpracovává osobní údaje subjektu údajů pro různé účely, a to:

 1. Nákup zboží

  Fir.Radovan Kubašta zpracovává osobní údaje za účelem uzavření kupní smlouvy a zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

  Fir.Radovan Kubašta získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při uzavírání smlouvy na nákup zboží, při registraci uživatelského účtu subjektu údajů, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu platnosti uživatelského účtu subjektu údajů. Poté budou osobní údaje v potřebném rozsahu archivovány po dobu 3 let, případně po dobu, kterou stanoví platný právní předpis. Poté budou zlikvidovány.

 2. Věrnostní program:

  Fir.Radovan Kubašta zpracovává osobní údaje za účelem evidence členství subjektu údajů ve Věrnostním programu a zpracování osobních údajů je tak nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

  Požadované osobní údaje jsou u fir.Radovan Kubašta evidovány z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s členstvím ve Věrnostním programu fir.Radovan Kubašta

  Fir.Radovan Kubašta získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při registraci subjektu údajů do Věrnostního programu, nebo z veřejně dostupných zdrojů.

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství subjektu údajů ve Věrnostním programu. Poté budou osobní údaje v potřebném rozsahu archivovány po dobu 3 let, případně po dobu, kterou stanoví platný právní předpis. Poté budou zlikvidovány.

 3. Marketingová komunikace

  V případě, že subjekt údajů udělí fir.Radovan Kubašta souhlas s využíváním osobních údajů pro účely marketingové komunikace, souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení a dalších marketingových sdělení souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Radovan Kubašta a speciálních nabídek ve formě newsletteru ze strany fir.Radovan Kubašta.

  Fir.Radovan Kubašta získává osobní údaje přímo od subjektu údajů při uzavírání smlouvy na nákup zboží, při registraci uživatelského účtu subjektu údajů, při registraci subjektu údajů do Věrnostního programu nebo z veřejně dostupných zdrojů.

  Souhlas udělený za účelem marketingové komunikace je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas lze odvolat:

  - Poštou: Radovan Kubašta , Novoměstská 1040 , Chrudim II , 53701
  - E-mailem: kubasta@kubasta-elektro.cz

  Souhlas, pokud nebyl odvolán, je platný po dobu trvání smluvního vztahu s fir.Radovan Kubašta, po dobu platnosti uživatelského účtu subjektu údajů nebo po dobu členství ve Věrnostním programu fir.Radovan Kubašta. Po skončení platnosti souhlasu budou osobní údaje v potřebném rozsahu archivovány po dobu 3 let, případně po dobu, kterou stanoví platný právní předpis. Poté budou zlikvidovány.

 4. Cookies

  Při používání internetových stránek fir.Radovan Kubašta může docházet ke zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies. K ukládáním tzv. cookies na počítač či jiné zařízení musí subjekt údajů udělit souhlas.

III. Práva subjektu údajů

 1. Subjekt údajů má právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů, zejména má právo na informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů.

 2. Subjekt údajů má dále právo na přístup k osobním údajům, tj. právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 3. Subjekt údajů má dále právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, tedy může upozornit správce údajů na to, že zpracovává nepřesné údaje a požádat ho o opravu svých osobních údajů. V takovém případě je povinností správce zabývat se jeho žádostí.

 4. Subjekt údajů má dále právo na výmaz, tj. správce je povinen zlikvidovat jeho osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna podmínka:
  - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  - v případě, že subjekt údajů souhlas odvolá a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  - v případě, že subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
  - osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

 5. Subjekt údajů má dále právo na přenositelnost údajů, tj. možnost získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil.

 6. Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovány.

 7. Subjekt údajů může svá práva uplatnit u Radovan Kubašta:
  - Poštou: Radovan Kubašta , Novoměstská 1040 , Chrudim II , 53701
  - E-mailem: kubasta@kubasta-elektro.cz

 8. Subjekt údajů má dále právo podat stížnost na domnělé porušení obecného nařízení u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (např. při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu, při registraci do Věrnostního programu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat fir.Radovan Kubašta o změně ve svých osobních údajích.

 2. Zpracováním osobních údajů pro účely marketingové komunikace pověřil fir.Radovan Kubašta zpracovatele společnost Animatec s.r.o., se sídlem Resselovo náměstí 76, 53701 Chrudim, IČ 27556689, zapsaná: Spisová značka: C 25894 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové.

 3. Zpracovatelem osobních údajů z důvodu zpracování účetnictví fir.Radovan Kubašta, je externí účetní.

 • Kromě zpracovatele, zaměstnanců fir.Radovan Kubašta a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje fir.Radovan Kubašta bez předchozího souhlasu subjektu údajů předávány třetím osobám.

 • Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 • Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů je dostupné https://www.kubasta-elektro.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju


  Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018